Qalaalti Hotel & Spa, Санаторий Галаалты, Шабран, Азербайджан