İroni tolışon--Əmə həmə Talıshimonə

İroni tolışon--Əmə həmə Talıshimonə

ƏMƏ HƏMƏ TOLIŞİMONƏ

Kəvuə osmonış ğəşənqə,
Bılındə u rənqarənqə.
Hər vəri bışi tı dəyesi,
Çə odəmon dıl irənqə.

Bımerim çəy səbzəzaron,
Kuku periyə çə doron .
Hər vəri bışi de tı məsi,
Bılbıl k xoni bıharon.
Bılbıl k xoni həzaron.

Mahneəsə:

Əmə həmə Tolışimonə,
Çəmə Tolışinə xəşimonə.
Əmə həmə Tolışimonə,
Çəmə Vətəninə xışimonə.

Əqər bıqərdi təmome dınyo,
Neşoy bıvini Tolışi həmto.
Xıdo nəxunım bıbu pobərco,
Dıli ğərorə bomınom hər co.

Çımı dılirə, çımı umrirə, çımı eşğirə Tolış.
Çı basəfoyrə, tı bavəfayrə, mınə həmroyrə Tolış.
İ dəyğə niyə ıştı duriko səğ mənde ey Tolış.
Qəsğərə xolə, əlmosə bəndi çırə xosə Tolış.

Mahneəsə:

Əmə həmə Tolışimonə,
Çəmə Tolışinə xəşimonə.
Əmə həmə Tolışimonə,
Çəmə Vətəninə xışimonə.

Tolışi xokım tıloyə,
Dınyoko toko i toyə.
Cənqəl u komon tı diyəsi,
Im kore xosə Xıdoyə.

Tolışi qıryə əqə məqərdi,
Çəy qırdəsoə ərdə vərdi.
Əqə məvini moslə codə,
Neşoy bızoni tı çımın dərdi.


Channel: Tolish Tv